คำถามที่พบบ่อย

Gold Futures คืออะไร ?

การเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาทองคำล่วงหน้า ซึ่งมีตลาด TFEX เป็นตลาดกลาง การเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเป็นการจับคู่กันเองระหว่างผู้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาและผู้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา มีการคำนวณผลกำไรขาดทุน
ทุกสิ้นวันทำการ ยกเว้น วันก่อนวันสุดท้าย ของวันทำการ จะคำนวณราคาGold Futures จากราคาทองLondon Am Fix กับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ ราคาปิด ทั้งนี้ ในช่วงแรกจะไม่มีการส่งมอบทองจริง แต่ปัจจุบัน ทาง TFEX ได้พัฒนาการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาให้นักลงทุนสามารถขอรับทองคำจริงได้แล้ว
(ตามเงื่อนไขของTFEX)

Stock Futures คืออะไร ?

สัญญาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นเป็นสัญญาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดสัญญาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาล่วงหน้า (TFEX) โดยผูเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา และผู้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาตกลงกันในวันนว่า ในอนาคตจะเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Stock Futures เป็นเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาที่มีคุณสมบัติน่าสนใจเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา สำหรับทั้งผู้ลงทุนในหุ้น อยู่แล้ว และผู้ส้นใจทั่วไป กล่าวคือ เป็นช่องทางสร้างผลกำไรใหม่ๆ ใชสร้างผลกำไรได้สองทาง สามารถ “เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาก่อนเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา” หรือ “เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาก่อนเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา ” ทำใหผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด

SET50 Index Futures คืออะไร ?

SET50 Index Futures เป็นเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาลำดับแรกที่ บมจ. ตลาดสัญญาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาล่วงหน้าฯ จัดให้มีการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา โดยเป็นฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณมาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสม่ำเสมอจำนวน 50 ตัวแรก ทั้งนี้ SET50 Index Futures ได้รับ No-Action Letter จาก Commodity Futures TradingCommission (CFTC) ซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผู้ลงทุนสหรัฐเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา SET50 Futures ใน TFEX ได้

อนุพันธ์ คือ

อนุพันธ์ (DERIVATIVES) เป็นเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะพิเศษคือเป็น เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มีมูลค่าเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาอยู่กับเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาอื่นที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่ โดยเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาที่อนุพันธ์ อ้างอิงมูลค่าจะเรียกว่า เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาอ้างอิง(Underlying Asset) ลักษณะเด่นของอนุพันธ์อีกอย่างหนึ่ง คือ มีอายุจ ากัด เมื่อหมดอายุมูลค่าของอนุพันธ์นั้น ๆ ก็จะหมดลงด้วย

จุดเด่นของอนุพันธ์ มีอะไร บ้าง

1. ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูง: ผู้ลงทุนที่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหรือเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาอนุพันธ์ จะไม่ต้องจ่ายเงิน เต็มมูลค่าสัญญา เพียงแค่วางเงินประกันมูลค่า ประมาณ 10 – 15% ของมูลค่าสัญญาทั้งจ านวน ก่อนเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา ในขณะที่ผลตอบแทนจะได้จาก มูลค่าสัญญาเต็มจ านวน ท าให้เมื่อค านวณเป็น อัตราผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุนตั้งต้นแล้ว จะพบว่าอนุพันธ์จะให้ผลตอบแทนทั้งด้านบวกสูง กว่าการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหุ้น และในทางตรงกันข้ามอนุพันธ์ ก็อาจสร้างผลขาดทุนได้สูงกว่าการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหุ้น โดยทั่วไป เช่นกัน

2.ใช้ทํากําไรได้ทั้งในตลาดขาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาและขาลง: ในการตกลงเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาสัญญาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาล่วงหน้านั้น ผู้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาและผู้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาจะตกลง“ราคา” กันว่าจะเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา หรือจะเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลากันในอนาคตที่ราคาเท่าไร แต่การช าระราคาจริงนั้นยังไม่เกิดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงสามารถใช้กลยุทธ์ “เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาก่อน เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาทีหลัง” สําหรับทํากําไร ตามปกติในตลาดขาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา หรืออาจจะ “เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาก่อน เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาทีหลัง”หากคาดว่าตลาดเป็นตลาดขาลง หากราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหรือลงตามที่ คาดไว้จริง ผู้ลงทุนก็จะได้ก าไรตามส่วนต่างที่ เกิดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา

ฟิวเจอร์ส…ต่างจากหุ้นอย่างไร ?

หุ้นออกโดยเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาจดทะเบียน เมื่อผู้ลงทุนเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหุ้น เป็นผู้ถือหุ้น ก็มีสถานะเป็นเจ้าของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลานั้น ๆ แต่สําหรับฟิวเจอร์สนั้น ตลาดอนุพันธ์เป็นผู้ออกแบบลักษณะของฟิวเจอร์สให้ผู้ลงทุนมาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา ฟิวเจอร์สเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่จะเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหรือเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา โดยสัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการจับคู่กันระหว่าง ผู้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาและผู้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา ซึ่งจํานวนของสัญญาจะเพิ่มเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาหรือลดลงจํานวนจะมีมากหรือน้อยเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลากับการจับคู่ ระหว่างผู้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาและผู้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาที่เกิดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลานั่นเอง