ประชาสัมพันธ์

โอนเงินพร้อมเทรดได้ทันที โดยการชำระเงินผ่าน E-Payment ธนาคารกสิกรไทย

โอนเงินพร้อมเทรดได้ทันที…ไม่ต้องผ่าน Marketing
“สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ร่นระยะเวลาการเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา-เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา” โดยการชำระเงินผ่าน E-Payment ธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีกรสิกรไทยเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาระบบเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา หากลูกค้าทำรายโอนสำเร็จ เงินจะเข้าวงเงินเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาด

เอกสารประกอบการสมัคร E-Payment ธนาคารกสิกรไทย
1. แบบคำขอใช้บริการ (ตามไฟล์แนบ)
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นต์และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาหน้า Book Bank บัญชีที่ใช้เชื่อมต่อในการใช้บริการ พร้อมลายเซ็นต์และรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนการสมัคร E-Payment ธนาคารกสิกรไทย
1. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดให้ครบถ้วน
• แบบคำขอใช้บริการ (ตามไฟล์แนบ)
• สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นต์และรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาหน้า Book Bank บัญชีที่ใช้เชื่อมต่อในการใช้บริการ พร้อมลายเซ็นต์และรับรองสำเนาถูกต้อง
2. จัดส่งเอกสารตัวจริงมาที่สำนักงานใหญ่โดย
• ส่งไปรษณีย์ – จ่าหน้าถึง:ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด
เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ที่อยู่ 653/14 ซ.สวนพลู1 ถ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
• นำเอกสารเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ด้วยตนเอง
3. เจ้าหน้าที่การตลาดโทรแจ้งลูกค้าเมื่อได้รับเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ตรวจสอบเอกสารและนำส่งเอกสารกับทางธนาคารกสิกรไทย
• ทางธนาคารจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 10-14 วัน
5. เมื่อทางธนาคารดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่การตลาดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลากลับเพื่อแจ้งทางลูกค้า
6. ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีกรสิกรไทยเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาระบบเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา โดยเงินจะเข้าวงเงินเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาให้อัตโนมัติทันที

เอกสารแนบ
1. ขั้นตอนการฝากเงินเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาระบบเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาแบบ Real Time
2. แบบแบบคำขอใช้บริการ

คำขอใช้บริการและเปลี่ยนแปลง บริการรับชำระเงินด้วยการหักบัญชีแบบออนไลน์ ODD Payer

วิธีฝากเงินเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาระบบเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาแบบ real time (ลูกค้าทําผ่าน user Internet ของลูกค้าเองได้เลย)

เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : 
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : internetmarketerindonesia.com
call center : 02 687 9999